Tuesday, April 29, 2008

கல்கியில் 'வார்த்தை' இதழ் வெளியீட்டு விழா குறித்த சிறுகுறிப்பு

27.04.2008 தேதியிட்ட கல்கி இதழில், 'வார்த்தை' இதழ் வெளியீட்டு விழா குறித்த சிறுகுறிப்பு வெளியாகியுள்ளது.